Turkcell
Türk Telekom
Vodafone
Sorgulamak istediğiniz telefon numarasını girin
Nu­ma­ra­dan ve i­sim­den sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz o­pe­ra­tör (Turkcell, Türk Telekom, Vodafone) ve­ri­ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den a­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ser­vis hiz­me­ti RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır.Her sor­gu­la­ma i­çin üc­ret­len­dir­me tüm ver­gi­ler da­hil 7TLdir.İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­ler o­pe­ra­tör ve­ri­ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pı­lır.

BTK Lisanslı Servis